KISMİ STATÜLÜ ÖĞRENCİ

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönerge; Manisa Celal Bayar Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge; Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesinin 5917 sayılı Kanunun 20.  maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

Madde 4- (1) Bu esas ve usullerde geçen; 

a) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,
b) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
c) Rektörlük: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) SKS Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
e) Yönetim Kurulu: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
g) SKS KZÖ Komisyonu: Rektörlük Makamı tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı başkanlığında en az 3 üyeden oluşan komisyonu,
h) Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlüklerini,
i) Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı yukarıda sayılan birimlerdeki yöneticilerini,
j) Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) : Bu yönergeye göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,
k) Birim KZÖ Değerlendirme ve Denetim Komisyonu: Birimlere verilen kontenjanlar çerçevesinde iş için gerekli ve yeterli kısmi zamanlı çalışacak öğrencileri belirleyen ve sürekli denetimini yapmak üzere oluşturulan kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM  

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması  

Öğrenci çalıştıracak birimlerin ve öğrenci sayılarının belirlenmesi

Madde 5- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler Üniversitenin tüm birimlerinde çalıştırılabilirler.

(2) Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte her yıl en geç 1 Eylül tarihine kadar SKS Daire Başkanlığına Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu ile bildirirler. 

(3) Hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı; birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak, hangi birimde, aylık kaç saat üzerinden, hangi sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, Rektörlük Makamınca oluşturulan Sağlık, Kültür ve Spor Komisyonu tarafından tespit edilir ve Rektörlük Makamı onayına sunulur.

Madde 6- (1)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler. 
(2)Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.
(3) Öğrenci devamlılığında ilgili birim yöneticisinin değerlendirmesi göz önünde bulundurulur.

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak,

b) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

c) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Disiplin cezası almamış olmak, (Çalıştırılacak Birimlerce Belgelendirilecektir)

e) Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

f) Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

g) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

Başvuru Şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi  

Başvuru ilanı ve Şekli  

Madde 7- (1) SKS Dairesi Başkanlığı tarafından, Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacak birimler ve öğrenci sayıları her eğitim-öğretim yılının Ekim ayı birinci haftası başında Üniversitenin resmi web sitesinde ve ilgili birimlerin duyuru panolarında başvuru için ilan edilir. Başvuru süresi ilan edildikten sonra on gündür.

(2) Başvuru ilanında, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, işin niteliği, öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret belirtilir.

(3) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvurularını üniversiteinternet adresinden elektronik ortamda Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formunu doldurarak yaparlar.

(4) Öğrenciler yalnız tek birime başvuruda bulunabilirler.

(5) Birimler tarafından belirlenen başvuru şartlarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.

(6) Birimlerin talebi doğrultusunda; tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri de kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

(7) Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi SKS Dairesi Başkanlığı tarafından değiştirilebilir. 

Başvuruların Değerlendirilmesi  

Madde 8- (1) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Başvuru formları; kısmi zamanlı programında belirtilen puanlamaya göre yazılım programı üzerinden ön değerlendirmesi yapılır ve en yüksek puandan, en düşük puana doğru ilana çıkılan her birim bazında ayrı ayrı sıralanır. Sıralama neticesinde birim için belirlenen KZÖ kontenjanının beş katına kadar adaylar yazılım sisteminde belirlenir.
b) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birim yöneticisi, üç kişilik Birim KZÖ Değerlendirme Komisyonunu oluşturur.
c) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimler; ön değerlendirmeden geçen aday öğrencileri bu Yönergenin 6. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden inceler.
d) Birim komisyonları, kriter formunda belirtilen puanlamayı yapar, asil ve iki kat yedek adayları belirler, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bildirir.
e) Kısmi Zamanlı Öğrenci Asil ve Yedek Listesi,  SKS Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı onayına sunulur. Rektörlük Makamı tarafından onaylanan liste, Üniversitenin web sitesinde ve ilgili birimlerin ilan panolarında duyurulur. 
f) Asil ve yedek olarak belirlenen aday listesi, eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi sonuna kadar (yaz döneminde çalışacaklar hariç) geçerlidir. Dönem içerisinde oluşan ihtiyaçlar öncelikle yedek adaylardan karşılanır. Yedek adayın bulunmaması durumunda birim yöneticisinin teklifi ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Rektörlük oluru ile doğrudan öğrenci çalıştırılabilir.
g) Başvuru ilan sürelerinin son günü resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi ilan sürelerinin son günüdür.  
h) Her öğrenci aşağıda belirtilen eğitim süresinin yarısı kadar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilir.

1) 4 yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim – öğretim döneminde en fazla 2 bahar ve 2 güz döneminde, 

2) 2 yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim – öğretim döneminde en fazla 1 bahar ve 1 güz döneminde, 

3) Yüksek lisans ve doktora öğrencisi: Normal eğitim – öğretim döneminde en fazla 1 bahar ve 1 güz döneminde çalışabilir.

i) İlgili birimlerin, işin gerektirdiği özellikleri nedeniyle işin niteliğine sahip yetiştirilmiş öğrenciler 

h) bendi kapsamı dışında tutulabilir. Söz konusu durumlarda birimin talebi doğrultusunda öğrencinin çalışmaya devam edebilmesi, Rektörlük oluru verilmesi halinde mümkün olacaktır.

Yaz döneminde öğrenci çalıştırılması

Madde 9- (1)Yaz döneminde veya eğitim-öğretim dönemi başlangıcında birimlerin talebi ve Rektörlük oluru ile öğrenci çalıştırılabilir. Değerlendirmeler yönergenin 8. maddesine göre aşağıdaki şekilde yapılır.

a) SKS Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan Sağlık Kültür ve Spor Komisyonu tarafından birim talepleri değerlendirilir ve Rektörlük Makamı onayına sunulur.
b) SKS Dairesi Başkanlığı tarafından, Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacak birimler ve öğrenci sayıları her eğitim-öğretim yılının Haziran ayı birinci haftası başında Üniversitenin resmi web sitesinde ve ilgili birimlerin duyuru panolarında başvuru için ilan edilir. Başvuru süresi ilan edildikten sonra beş gündür. 
c) Başvuru ilanında, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, işin niteliği, öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret belirtilir.
d) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvurularınıinternet adresinden elektronik ortamda Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak çalışmak istedikleri birimlere yaparlar.
e) Güz ve bahar döneminde çalışmakta olan öğrenciler istekleri, işin niteliği ve aranan şartlara uyması halinde ilgili birimlerin talebi ve Rektörlük oluru ile çalışmaya devam edebilirler.

Çalışma biçimleri ve süreleri  

Madde 10- (1)  Öğrencilerin çalışma biçimleri ve süreleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a) Eğitim Birimleri: Öğrenciler eğitim birimlerinde, laboratuvarlarda, hastanede birim yöneticisinin uygun gördüğü bölümlerde, eğitim ve araştırma projelerinde vb. çalıştırılabilir.
b) Destek Birimleri: Öğrenciler kütüphaneler, idari bürolar, daire başkanlıkları, kültür merkezleri, spor merkezleri, kantin ve kafeteryalar vb. birimlerde çalıştırılabilir.
c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 (on beş) saattir.
d) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
e) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bahsi geçen günlerde çalışmak zorundadır.
f) Öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim yöneticisine aittir. Akademik takvime göre Sınav dönemlerinde ve özel durumlarda öğrenciler birim yöneticisine yazılı bildirim yapmaları şartı ile izin alabilirler. İzinli oldukları dönemlere ait ücret ödenmez ve puantaj cetvelinde durum belirtilir.
g) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.
h) Birimler kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin iş tanımlarını işe başlamadan önce SKS Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır. Ayrıca söz konusu iş tanımı birim tarafından öğrenciye tebliğ edilecektir. Bu konudaki sorumluluk birim yöneticisine ait olacaktır.

İşe kabul ve başlama

Madde 11- (1) Değerlendirmeler sonucunda asil aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin işe kabulleri yapılır. 

(2) Gerekli durumlarda Rektörlük Makamı değerlendirmesi sonucu Rektör oluru ile ilan yapılmaksızın, yalnızca genel özellikler dikkate alınarak işe kabul yapılabilir.

Gerekli belgeler

Madde 12- (1) İşe giriş için gerekli belgeler:  

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) Öğrenci Belgesi,
c) 1 adet fotoğraf,
d) Disiplin Cezası bulunmadığına dair belge, (Birimler tarafından verilecektir.)
e) Banka Hesap Numarası (SKS tarafından belirlenen banka),
f) Aile Durumu Bildirimi,
g) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi,
h) SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi,
i) Sağlık Raporu (Birimler tarafından istenmesi halinde)

(2) İşe kabulleri yapılan öğrencilerin sözleşmeleri imzalanarak, işe giriş işlemleri, SKS Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

Çalışma, ücret ve ödeme esasları

Madde 13- (1) Çalışma, ücret ve ödeme esasları şunlardır:
a) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemezler.
b) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, SKS Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
d) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak SKS Dairesi Başkanlığı bütçesinden yapılır.
e) Sosyal Güvenlik Kurumu girişi yapılmadan öğrenciye ücret ödenemez.
f) Öğrencilerin aylık çalışma ücretleri, SKS Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen banka şubesinde öğrenciler tarafından açılan hesaplara yatırılır.
g) Her ay, Çalışan Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi ve Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveli, ilgili birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. Birimler, Çalışan Öğrenci Puantaj Cetvelini en geç gelecek ayın 2 inci iş günü mesai saati bitimine kadar SKS Dairesi Başkanlığı ’na teslim ederler. 
h) SKS Dairesi Başkanlığı tarafından Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveline göre ücret bordroları hazırlanarak en geç ilgili ayın 15 inci gününe kadar ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilir. 

Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları

Madde 14- (1) Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar. Öğrencilerin, birim yöneticileri tarafından belirlenen ve birimde ilan edilen çalışma saatlerine uymamaları ve mesaiye geç kalmaları halinde saat ücretleri kesilir.
b) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.
c) Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine verilen görevleri, ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur
d) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.
e) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.
f) Kısmi Zamanlı öğrenciler çalıştıkları sürece öğrenci disiplin yönetmeliğine uymak zorundadırlar. Disiplinsiz davranışları belirlenen öğrencilerin ve birim yetkilileri tarafından çalışmasında sakınca bulunduğu tespit edilen öğrencilerin KZÖ olarak çalışmalarına son verilir.

Diğer hükümler  

Madde 15- (1) Öğrencilerin işe devam, işten çıkarılmaları ve disiplin işlemleri aşağıdaki belirtildiği şekilde  

a) İlgili birim amirlerince disiplinsiz davranışları tespit edilen, imzalanan sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğrenciler tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. 
b) Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle yaz döneminde öğrenci çalıştırılacak birimler hariç (kontenjan dahilinde) öğrencilerin iş sözleşmeleri fesih edilecektir.
c) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin devam ve disiplin durumunu ve bu yönergenin 6. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıklarını takip etmek zorundadırlar. İlgili birim yöneticileri, işlerinde devamsızlık yapan, disiplin cezası alan veya işten ayrılan öğrenciler ile yine bu yönergenin 6. maddesindeki şartları çalışırken kaybeden kısmi zamanlı öğrencileri derhal SKS Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. 
d) Bir ay içinde iki defa geç gelen kısmi zamanlı çalışan öğrenci, birim yöneticisi tarafından yazılı olarak uyarılır. İkaz edilen öğrenci bir daha işe geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilerek ücreti kesilir. 
e) Ders programında yapılan değişiklikleri 1 gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma programı hazırlanır ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.
f) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporların birim yöneticisi tarafından 1 gün içinde SKS Dairesi Başkanlığına iletilmesi zorunludur.
g) Yöneticiler, öğretim elemanları ve memurlar yetki ve sorumluluklarını birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere devredemezler.
h) Birim yöneticileri çalıştırdıkları öğrencilerin çalışma düzeni ve işe geliş-gidişlerinin denetlenmesinden sorumludurlar.
i) İşten ayrılan öğrenciler, onaylı puantajları ile birlikte en geç 3 gün içinde, ilgili birim tarafından SKS. Dairesi Başkanlığına bildirilir. Geç bildirimler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarından öğrenci çalıştıran birimler sorumludur.
j) Dönemi içinde düzenlenmeyen puantaj cetvelleri nedeniyle ödenemeyen öğrenci    ücretlerinden ilgili birimler sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Organlar  

SKS Daire Başkanlığı

Madde 16- (1) Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin kontenjanlarının belirlenmesinden, ödemelerine ilişkin puantajlarının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına evraklarının iletilmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki görevlerden sorumludur.

SKS KZÖ Komisyonu

Madde 17- (1) SKS KZÖ Komisyonu üye sayısı ile görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Rektörlük Makamı tarafından belirlenen SKS’den sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında en az 3 üyeden oluşur.
b) Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Kriter Formunu düzenler,
c) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirler ve denetimi yapar.

Madde 18-Birim Komisyonları, akademik birimlerde iki akademik ve bir idari; idari birimlerde ise toplam üç üyeden oluşacak şekilde birim yöneticisi tarafından belirlenir. Komisyon üyeleri SKS Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Mali konular  

Madde 19-Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri, SKS Dairesi Başkanlığı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yürürlük  

Madde 20-  (1)   Bu yönerge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Geçiş Hükümleri

Geçici Madde 1 – (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce Rektörlük Makamı onayı ile tespit edilen   birim kontenjanları, yönerge yürürlüğe girdikten sonra geçerliliğini korur.

Yürütme:  

Madde 21-  (1) Bu yönergeyi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Üniversite Senotosunun 27.11.2017 tarihi ve 2017/17 Sayılı toplantısında 2 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

Not: Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Kriter Formu İçin SKS Daire Başkanlığı'na  Başvurunuz.

Formlar

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik