T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 – Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler arası öğrencileri ve personellerinin; Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler arası, Türkiye Üniversiteler arası, Avrupa Üniversiteler arası, diğer yurt içi, yurt dışı resmi ve özel kurum ve kuruluşları organizasyonları ile yapılan tüm spor faaliyetlerine etkinliklerine, yarışmalarına katılımlarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrenci ve personellerine yönelik, Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi hizmetinin verilmesi hakkındaki esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı ve 47’nci maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kuruluşlar

Madde 4 –(1)  Bu Yönergede geçen;

a)         Rektörlük: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünü,

b)        Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

c)         Rektör Yardımcısı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından sorumlu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

d)        SKS: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,

e)        Daire Başkanı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını,

f)    SBF: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini,

g)   Dekan: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını,

h)   Dekan Yardımcısı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Yardımcısını,

İ)   Öğretim Elemanı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik birimlerinde görev yapan öğretim üyesi ve görevlisini,

J)   Şube Müdürü: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spordan sorumlu Şube Müdürünü,

k)   Şef: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spordan sorumlu Şefini,

l)   İdari Memur: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü biriminde görev yapan Memurları,

m)   E.U.S.A: Avrupa Üniversite Spor Birliğini,

n)   T.Ü.S.F: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu,

o)  ÜNİLİG: Üniversitelerarası Deplasmanlı Spor Ligi (ÜNİLİG), Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili spor federasyonlarının kendi turnuva takvimini Ünilig Genel Esaslarına uygun olacak şekilde belirlediği ve yayınladıkları yönerge hükümlerine göre düzenlenen ve yönetilen, üniversitelerin erkekler ve kadınlar kategorisindeki takımlarından oluşan, katılımcıların sadece sportif değil, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlaması gözetilen, deplasmanlı lig formatına göre düzenlenen bir spor organizasyonunu

p)   Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK): Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunu,

r)   Spor Organizasyonu Ceza Komitesi:  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Spor Organizasyon Ceza Komitesini,

s)   Spor Şube Müdürlüğü: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünü,

 u)   Yönetici ve İdareci: Üniversitelerarası Spor kafilelerinin başında görevli idari personelini,

v)   Çalıştırıcı: Spor faaliyetlerine katılan öğrenci sporcuları çalıştıranları, eğitenleri, antrenörünü,

y)   Spor Temsilcisi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul Spor Temsilcisini,

z)   Öğrenciler: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrencilerini,

aa)  Sporcu: Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni temsilen spor yarışmalarına katılan öğrenci sporcularını,

bb) Yarışma: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fakülte, Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Enstitüleri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Avrupa Üniversiteler Spor Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda düzenlenen ÜNİLİG ve yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen her türdeki sportif müsabakayı, spor faaliyetleri, organizasyonları, yarışmalarını, ifade eder.

Kurullar

Madde 5 – (1) Spor faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesinden sorumlu kurullar aşağı belirtilmiştir.

a) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK)

b) Spor Organizasyonu Ceza Komitesi

c) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulların Yapısı ve Görevleri

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK)

Madde 6-(1) Spor faaliyetleri düzenleme ve yürütme kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

a)    SKS’nin bağlı olduğu Rektör Yardımcısı

b)   SKS Daire Başkanı

c)    SKS Spor Hizmetleri Şube Müdürü

d)   SKS Spor Hizmetleri Birimi Şefi

e)   Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Spor Organizasyonu Ceza Komitesi

Madde 7 –(1) Spor organizasyonu ceza komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur.

a)    Üniversitemiz Rektörlüğünce en az 3 kişiden oluşan ve birimler arası spor organizasyonları için görevlendirilen komite.

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nun görevleri (SFDYK);

Madde 8 – (1) Spor faaliyetleri düzenleme ve yürütme kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Spor Hizmetlerini ve Faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve kararlar almak,

b) Her eğitim-öğretim yılı başında, Üniversite içi yarışma dallarını belirlemek, Üniversite içi Spor Faaliyetlerinin programını yapmak, yarışmalar için belirlenen teknik kurallara uygun olarak faaliyetleri yürütmek,

c) Üniversite içi yarışmalar için akademik birimlerin spor temsilciliklerinin oluşturulmasını sağlamak,

d) Üniversite içi yarışma ve faaliyetlerin kura çekimlerini, yarışma ve teknik kurallarını (Ulaşım, malzeme tedariki, beslenme ihtiyaçları vb.),  spor temsilcileri yapılacak toplantı ile belirlenmesini sağlamak,

e) Üniversite içi spor faaliyetleri organizasyonu kapsamında oynanan müsabakalarla ilgili idari konularda karar almak,

f) Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin temsil edileceği spor dallarını Spor Bilimleri Fakültesinden görüş alınarak, bütçe imkanları dikkate alınarak belirlemek, bu amaçla gerektiğinde seçme, yarışma ve karşılaşmalar düzenlemek,

g) Manisa Celal Bayar Üniversitesine ait spor tesislerinin etkin kullanılmasını sağlamak,

h) Yarışmalar, spor etkinlikleri ve organizasyonlara ait gerekli düzenlemeleri yapmak,

ı) Belirlenen malzeme talep ve istekleri mevzuata uygun ve bütçe imkânları çerçevesinde ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak,

j) Yurt içi ve Yurt dışı Üniversiteler arası yarışmalardaki yönetici, idareci ve çalıştırıcıları belirlemek,

k) Yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,

h) Alınan kararların uygulanması için Rektörlük onayı almak.

Spor Organizasyonu Ceza Komitesinin Görevleri ve İşleyiş Kuralları

Madde 9-(1) Spor organizasyonu ceza komitesinin görevleri ve işleyiş kuralları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversite içi yarışmalarda spor ahlakına veya ilgili branşın teknik ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışlar ve skorlarla ilgili müsabakanın bitiminden itibaren ilgili itiraz ve şikayetler iki iş günü içerisinde,  Ceza Komitesinde görüşülmek üzere Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına yapılır,

b) Yapılan itiraz ve şikayetler tebliğ tarihinden itibaren Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca üç iş günü içerisinde Ceza Komitesine gönderilir,

c) Ceza Komitesi yapılan itiraz ve şikayetleri değerlendirir ve konuyla ilgili söz konusu yaptırım kararlarını beş iş günü içerisinde gerekçeleriyle birlikte Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bildirir,

d) Komite kararları üç iş günü içerisinde Rektörlük aracılığıyla ilgili akademik veya idari birimlere tebliğ edilir,

e) Ceza Komitesi kararlarına itirazlar, kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından düzenlenen raporla akademik veya idari birimin üst yazısıyla ilgili spor dalı oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine göre tebliğ tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılır,

f) Yapılan itirazlar ceza komitesine üç iş günü içerisinde tekrar değerlendirilmek üzere gönderilir,

g) Tekrar değerlendirilmek üzere gönderilen itirazlar Komite tarafından beş iş günü içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına iletilir. Komitenin verdiği karar kesinleşmiş karar hükmünde olup, söz konusu ceza hükümleri uygulanır.

 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünün görevleri

Madde 10- (1) SKS spor şube müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) SKS tarafından yapılacak spor hizmetlerinin (spor faaliyetleri, organizasyonlar, yarışmalar, vb.) tüm görevlerinin etkin, verimli ve amaca uygun bir şekilde koordinasyonunu ve düzenini ilgili mevzuat gereğince yürütülmesini sağlar,

b) SKS ve SFDYK’nin sevk ve idare işlerinin çalışmalarını düzenler, evraklarının kayıtlarını tutar, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlar,

c) SFDYK tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlar,

d) Yönetici antrenör ve sporculara branşla ilgili spor malzemelerini tutanak karşılığı teslim eder ve malzemelerin takibini yapar, süresi içerisinde teslim edilmesini sağlar, teslim işlemini gerçekleştirmeyen kişiler hakkında yasal işlemleri başlatır,

e) Spor branşlarına katılan sporcuların lisans işlemlerini yerine getirir,

f) Sporcu kafile listelerini hazırlar ve ilgili Federasyonun sistemine kayıt işlemlerini yapar,

g) Sporcu kafilelerinin konaklama, yolluk, yevmiye ödemelerinin yapılması için Mali Hizmetler birimine gerekli bilgi ve belgeleri iletir,

h) Spor kafilelerinin konaklama yerinin belirlenmesini sağlar,

i) Milli müsabakalara, birimler arası, ulusal ve uluslararası karşılaşmalara veya Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin temsil edileceği tüm sportif müsabakalara katılacak sporcu öğrencilerin, bu faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer vb. eğitim faaliyetlerinden müsabaka süresince rektör yardımcısı oluru ile mazeretli izinli sayılması için akademik birimlere ilgili yazıları gönderir,

j) Birim personelleri, spor şube müdürlüğü içerisindeki görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde yazışmalar, malzeme deposu, spor saha ve alan hizmetleri, spor istatistikleri, spor programı hizmetlerini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Esas Hükümler

Spor Çalışmaları ve Yarışmaları

Spor Çalışmaları

Madde 11- (1) Spor çalışmaları aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a)    Spor çalışmalarıyla ilgili Üniversite içi faaliyet programları belirlenerek gerekli onaylar alınır. Üniversite de ders dışı zamanlarda spor faaliyetlerine büyük önem verilerek, bu çalışmalara tüm öğrenciler ve personellerin katılımının sağlanmasına imkân verecek biçimde düzenlemeler yapılarak yürütülür. Üniversite içi yapılacak takım ve bireysel spor organizasyonları için, katılımcı akademik birimlerden  “Spor Temsilcisi” oluşturulması ve bu temsilcilerin SKS ile irtibat halinde tutulması sağlanır. Yapılan düzenlemelerle Üniversitenin bütün öğrencileri ve personellerine takım sporu ve bireysel spor yarışmaları gerçekleştirilir. SFDYK tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni yurt içinde ve yurt dışında katılacağı spor etkinlik, faaliyet ve organizasyonları belirlenir, gerekli onaylar alınarak belirlenen bu spor faaliyetlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni temsil edecek takımlar için organizasyon program çalışmaları yapılır, gerekli olan ödenek, donanım vb. ihtiyaçlar temin edilerek spor faaliyetlerine katılmaları sağlanır.

Yarışmalar

Madde 12- (1) Yarışmalardaki amaç aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

a)    Yarışmalarla amacımız, öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamak, boş zamanı faydalı bir şekilde değerlendirmek, tüm spor ihtiyaçlarını karşılamaktır.

(2) Yarışma türleri aşağıda belirtilmiştir.

a)  Üniversite içi takım sporları,

b) Üniversite içi bireysel spor yarışmaları, (Masa Tenisi, satranç vb.)

c) Üniversitelerarası spor faaliyetleri: Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni temsil edecek SFDYK tarafından belirlenen spor takımlarımızın katılacağı yarışmalardır. Bu yarışmalar;

1) T.Ü.S.F. tarafından organizasyonu yapılan Türkiye Üniversiteler arası yarışmalar,

2) E.U.S.A. tarafından organizasyonu yapılan Avrupa Üniversiteler arası yarışmalar,

3) Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda yapılan ÜNİLİG yarışmaları,

4) Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversiteleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan yarışmalar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Organizasyonlar ve Yarışmaların İşleyiş Aşaması

Üniversite İçi Spor Faaliyetleri

Madde 13- (1) Üniversite içi spor faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Her eğitim öğretim yılı başında SFDYK tarafından üniversite içi spor faaliyetlerinde hangi branşlarda yarışma yapılacağına karar verilir,

b) SFDYK  tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenen branşlarda organizasyona katılımın sağlanması amacıyla akademik birimlere resmi yazı ile faaliyet talep formu gönderilir,

c) Akademik birimler hangi branşlarda katılacaklarını ve branşlarla ilgili yapılacak toplantılarda birimleri temsil edecek spor temsilcilerini resmi yazı ile SKS’ ye bildirir,

d) SFDYK  tarafından branşlarla ilgili müsabaka takvimi ve fikstürler belirlenir, spor temsilcileri eşliğinde kura çekimi yapılır,

e) Yapılacak spor yarışmaları için görev alacak hakem ve personel sayısı belirlenir, bunlarla ilgili çalışma spor hizmetleri şube müdürlüğü tarafından yapılır,

f) Yarışmalarda görev alan hakem ve diğer görevlilere ödenecek ücretlerle ilgili Federasyonlarla gerekli yazışmalar yapılır,

g) Yarışmalara katılan sporculara müsabaka malzemeleri (forma, şort, tozluk, antrenman topu vb.) SKS tarafından temini yapılarak verilir,

h) Yarışmalar için ilçe okul öğrencilerinin ulaşım ihtiyaçları sağlanır,

i) Yarışma katılımcılarının beslenme ihtiyaçları sağlanır (Öğle, akşam yemeği su, çay, kahve vb.),

j) Yarışmalarda dereceye girecek sporculara madalya ve kupaları tedarik edilir ve yapılacak törenlerle dereceye girenlere verilir.

Üniversiteler arası Spor Müsabakaları

Madde 14 – (1) Üniversiteler arası spor müsabakalarına ait açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) TÜSF tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri

1) Her eğitim öğretim yılı başında TÜSF tarafından üniversitelerarası yarışma katılım programı çerçevesinde katılım talep formu SKS’ ye bildirilir,

2) SKS tarafından, TÜSF’ den gelen talep yazısı görüşülmek üzere SFDYK’ ya gönderilir,

3) SFDYK tarafından, katılım olabilecek branşların belirlenmesi ve bu branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması amacıyla ilgili Rektör Yardımcısının oluru ile Spor Bilimleri Fakültesi görevlendirilir,

4) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından on gün içerisinde hazırlanan tahmini katılacak branşlar ile sorumluları listesi ve raporları SFDYK’ ya gönderilir, SFDYK tarafından değerlendirilerek hangi branşlarda katılacağı belirlenerek Rektörlük Makamı oluru ile karara bağlanır,

5) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ilgili öğretim yılında düzenlenen spor faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin tescil, lisans ve vize giderleri için Federasyon tarafından belirlenen tutarlar SKS Daire Başkanlığının ilgili bütçe tertibinden ödenir.

b) EUSA tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri

1) Her eğitim öğretim yılı başında TÜSF tarafından bir önceki dönemde dereceye giren Avrupa Üniversiteler arası yarışmalara katılacak takımların EUSA katılım talep formu SKS ‘ye gönderilir,

2) TÜSF tarafından gönderilen talep yazısı, SKS tarafından SFDYK görüşülmek üzere iletilir,

3) SFDYK bütçe imkânlarında göz önünde bulundurarak katılım olabilecek branşlar Rektörlük Makamı oluru ile belirlenir,

c) Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda yapılan ÜNİLİG yarışmaları,

1) Her eğitim öğretim yılı başında Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda ilgili branş Federasyonlarınca ve TÜSF tarafından üniversitelerarası yarışma katılım programı çerçevesinde katılım talep formu SKS’ ye bildirilir,

2) SKS tarafından, TÜSF’ den gelen talep yazısı görüşülmek üzere SFDYK’ ya gönderilir,

3) SFDYK tarafından, katılım olabilecek branşların belirlenmesi ve bu branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması amacıyla rektör yardımcısının oluru ile Spor Bilimleri Fakültesi görevlendirilir,

4) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından on gün içerisinde hazırlanan tahmini katılacak branşlar ile sorumluları listesi ve raporları SFDYK’ ya gönderilir, SFDYK tarafından değerlendirilerek hangi branşlarda katılacağı belirlenerek Rektörlük Makamı oluru ile karara bağlanır,

d) Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversiteler ile İlgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan spor faaliyetleri,

1) Eğitim öğretim yılı içerisinde SKS’ ye gelen davet yazıları SFYDK’ ya görüşülmek üzere gönderilir,

2) Gelen davet üzerine katılım olabilecek branşlar SFDYK tarafından belirlenir ve branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması amacıyla ilgili Rektör Yardımcısının oluruyla resmi yazı ile SBF görevlendirilir,

3) SBF tarafından on gün içerisinde hazırlanarak katılım olacak yarışma ve faaliyetlerin Rektörlük Makamı oluru ile sorumluları ve raporları SFDYK’ ya gönderilir, SFDYK tarafından değerlendirilerek Rektörlük Makamı oluru ile karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler ile ödeme işlemler

Madde 15- (1) Müsabaka sonuç raporu aşağıda belirtildiği şekilde yerine getirilir.

a)    İlgili branş görevlileri, Üniversitelerarası spor müsabakaları sonrasında, müsabaka sonuç raporunu; (SKS web sayfasında bulunan) müsabakaların bitimini takip eden on gün içerisinde SKS’ ye gönderir.

Madde 16–(1) İlgili spor müsabakaları katılan sporcu öğrencilerin izin işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yerine getirilir.

a)    Milli müsabakalara, birimler arası, ulusal ve uluslararası karşılaşmalara veya Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin temsil edileceği tüm sportif müsabakalara katılacak sporcu öğrenciler, bu faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer vb. eğitim faaliyetlerinden müsabaka süresince ilgili Rektör Yardımcısı oluru ile mazeretli izinli sayılırlar. İzin yazıları SKS tarafından ilgili akademik birimlere gönderilir.

Madde 17 – (1) Sporculara verilecek malzemelerle ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a)    SFDYK tarafından belirlenen branşlarda yarışmalara katılacak sporcuların kıyafetleri (eşofman, forma, şort, çorap, yarışma kıyafeti, top, vb.) SKS tarafından sağlanır. Yarışmalara katılacak sporculara malzemeler SKS deposunda muhafaza edilir, SKS Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sporculara malzeme dağıtımı ilgili depodan yapılır. Müsabaka bitiminden itibaren malzemeler beş iş günü içerisinde teslim edilir. Belirlenen sürede teslim işlemini gerçekleştirmeyenler hakkında ilgili disiplin mevzuatları uygulanır ve zararlar tazmin ettirilir.

Madde 18 – (1) Ödeme işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

(2) Belirlenen branşlarda yarışmalara katılan sporcu ve idareci listesine ait kişilerin yol ücretleri, barınma,  gıda ve diğer harcamaları için 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Yurt içi ve Dışı Öğrenci Görevlendirmelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde yolluk ve yevmiye verilir.

(3) Belirlenen kafile listesine ait öğrencilerimizin tescil, lisans ve vize giderleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde SKS bütçesinden sağlanır.

(4) Üniversite içi spor karşılaşmalarına katılan spor ekiplerine beslenme ihtiyaçları (Öğle, akşam yemeği su, çay, kahve vb.), madalya ve kupaları bütçe olanakları doğrultusunda SKS bütçesinden sağlanır,

 (5) Yarışmalarda görev alan hakem ve diğer görevlilere ödenecek ücretler ilgili Federasyonlarla yapılacak yazışmalar neticesinde belirlenir ve ödemeler bütçe olanakları çerçevesinde SKS tarafından gerçekleştirilir,

(6) Yarışmalara katılan sporculara müsabaka malzemeleri (eşofman, forma, şort, tozluk, antrenman topu vb.) bütçe olanakları doğrultusunda ilgili mevzuatlar çerçevesinde SKS bütçesinden temin edilir.

(7) Yarışmalar için öğrencilerinin ulaşım ihtiyaçları müsait olması durumunda Üniversitemiz araçlarıyla, müsait olmaması durumunda ise mevzuat hükümleri çerçevesinde kiralama yoluyla SKS bütçesinden sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük:

Madde 19 – (1) Bu Yönerge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme:

Madde 20 – (1)  Bu Yönerge hükümlerini, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik